Brisanje proizvoda iz korpe

Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?


Otkaži porudžbinu

Da li ste sigurni da želite da otkažete porudžbinu?


Opšti uslovi korišćenja usluga


N SPORT D.O.O. ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU BEOGRAD
Auto put Beograd - Novi sad 150a, matični broj: 17067648, PIB: 100572465

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, Dalibor Šarić direktor N Sport d.o.o. Beograd, doneo je dana 25.04.2018. godine u Beogradu ove

OPŠTE USLOVE KORIŠĆENJA USLUGA N SPORT D.O.O. BEOGRAD SA ODREDBAMA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim opštim uslovima o korišćenju usluga Internet prodaje (u daljem tekstu: Opšti uslovi) na jedinstven način utvrđuju se uslovi pod kojima N Sport d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: N Sport) pruža usluge Internet prodaje korisniku (u daljem tekstu: usluge) i utvrđuje postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza N Sport i korisnika usluga (u daljem tekstu: korisnik).

Opšti uslovi su obavezujući za N Sport i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom N Sport i korisnik ne ugovore drugačije.

II ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Član 2.

Korisnik usluga N Sport može postati svako zainteresovano poslovno sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice odnosno preduzetnik.

Korisnikom usluga N Sport se postaje samim pristupom Internet servisu odnosno korišćenjem usluga N Sport, pod uslovima i na način iz ovih Opštih uslova. Svakim pojedinim pristupom Internet servisu korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi primenjuju se na svaki pojedini pristup svakog pojedinačnog lica (korisnika).

Za korišćenje usluga korisnik navodi samo one podatke o sebi koji su neophodni za izvršenje tih usluga za čije je korišćenje zainteresovan.

Ukoliko korisnik to želi, može postati Registrovani korisnik, tako što će podneti zahtev za zasnivanje korisničkog odnosa podnosi se u pisanim putem u elektronskom obliku od strane korisnika ili lica koje on ovlasti, putem formulara na Internet servisu N Sport.

Registrovani korisnik se predstavlja N Sport Internet servisu svojom potvrđenom (verifikovanom) adresom elektronske pošte.

Registrovani korisnik se obavezuje da u slučaju promene podataka značajnih za identifikaciju odnosno izvršenje usluga, o istom bez odlaganja obavesti N Sport.

Potvrdom zahteva za zasnivanje korisničkog odnosa korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima.

III POČETAK I TRAJANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Član 3.

Stupanje u korisnički odnos smatra se zaključenjem ugovora koji stupa na snagu momentom davanja saglasnosti na odredbe ovih Opšte uslova. Saglasnost se daje konkludentnom radnjom – pristupanjem Internet servisu.

Član 4.

Korisnički odnos između Registrovanih korisnika i N Sport se zaključuje na neodređeno vreme.

IV NEMOGUĆNOST PRENOSA PRAVA KORIŠĆENJA USLUGA

Član 5.

Pravo na korišćenje usluga N Sport koje korisnik stekne u skladu sa ovim Opštim uslovima ne može se preneti na treće lice.

V CENE USLUGA

Član 6.

N Sport samostalno utvrđuje cene i druge komercijalne uslove za pružanje usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

U skladu sa zakonom, sve navedene cene su sa uračunatim pripadajućim PDV-om.

Cene i drugi komercijalni uslovi pružanja usluga dostupni su korisniku u svakom trenutku putem Internet servisa N Sporta.

N Sport zadržava pravo na izmenu cena i drugih komercijalnih uslova pružanja usluga, o čemu putem Internet servisa obaveštava korisnika.

VI PLAĆANJA

Član 7.

Predračuni i računi sadrže, između ostalog, obračunati iznos za korišćenje usluga N Sporta i obaveze po osnovu javnih prihoda (porezi, takse i dugo), kao i informacije o načinu i roku plaćanja, izjavu reklamacije i obaveštenje o mogućnosti jednostranog raskida, u skladu sa Zakonom.

Račune za pružene usluge N Sport dostavlja:

- korisniku putem pošte, na adresu korisnika, uz prijem narudžbine;
- Registrovanom korisniku putem elektronske pošte, na registrovanu adresu korisnika, nakon prijema narudžbine, u toku trajanja korisničkog odnosa.

Član 8.

Prilikom plaćanja korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard, Maestro i American Express. Korisnik plaća obračunati iznos, dok troškove transakcije (bankarska provizija) snosi N Sport.

Prilikom plaćanja pouzećem, korisnik plaća obračunati iznos Kurirskoj službi, prema dostavljenom računu.

Prilikom plaćanja uplatnicom, korisnik plaća obračunati iznos u roku od 48 časova, prema podacima za uplatu.

Član 9.

Predračuni se korisniku dostavljaju u elektronskom obliku na odgovarajućoj stranici Internet servisa.

Dostavu računa u štampanom obliku N Sport vrši putem obične pošte, na poseban zahtev Registrovanog korisnika, za šta može Registrovanom korisniku naplatiti takve troškove poštanskih usluga.

Podaci o računima Registrovanih korisnika dostupni su i putem Internet servisa N Sporta samo tom Registrovanom korisniku.

Član 10.

N Sport nije odgovoran u slučaju da korisnik ne primi blagovremeno predračun ili račun (usled kvara na računarskoj mreži Registrovanog korisnika ili propusta u radu poštanske službe).

Korisnik je dužan da odmah po isteku uobičajenog roka za prijem predračuna ili računa obavesti N Sport o izostanku i zatraži slanje duplikata.

VII REKLAMACIJE I PRAVO NA RASKID UGOVORA O KUPOVINI

Član 11.

N Sport ima zakonsku odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru.

Na sve reklamacije, primenjuje se Pravilnik o rešavanju reklamacija N Sport d.o.o. Beograd od 20.09.2014. godine.

Ukoliko korisnik smatra da obračun usluga nije pravilno izvršen može podneti N Sportu reklamaciju u pisanom obliku, putem elektronske pošte ili faksom, u roku od 24 časa od prijema predračuna ili računa, s tim što je dužan da uplati iznos koji reklamacijom nije osporen.

Korisnik može podneti zahtev za reklamaciju na isti način ukoliko je došlo do greške u izboru usluga ili postoji drugi razlog zbog koga korisnik nije u mogućnosti da koristi uslugu, pod uslovom da korisnik već nije započeo korišćenje usluga.

Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju i mora biti potpisana od strane korisnika ili lica koje je ovlašćeno za zastupanje korisnika.

Ukoliko je plaćanje obavljeno korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard, Maestro i American Express. Korisnik u zahtevu za reklamaciju obavezno navodi i podatke iz potvrde o uspešno obavljenom plaćanju (TRANSACTION_ID, AUTH_CODE).

N Sport je dužan da u roku od 8 dana po prijemu reklamacije obavesti korisnika o tome da li je reklamacija usvojena.

N Sport neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje korisnika.

U slučaju usvajanja reklamacije za nepravilno obračunate usluge, N Sport će korisniku izdati novi predračun ili račun sa naznačenim rokom uplate, umanjen za uplaćeni iznos koji reklamacijom nije osporen.

U slučaju usvajanja reklamacije za pogrešno izabrane usluge, N Sport će korisniku izdati predračun ili račun ispravljen u skladu sa zahtevima korisnika, umanjen za uplaćeni iznos ili obaviti povraćaj uplaćenog viška.

Član 12.

Korisnik koji je robu kupio putem Interneta odnosno ukoliko mu je roba dostavljena kurirskom službom (ugovor na daljinu) ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi korisnik. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu korisnika, odnosno trećeg lica koje je odredio korinsik, a koje nije prevoznik. Protekom roka iz ovog stava, prestaje pravo korisnika na odustanak od ugovora.

Korisnik ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koja mu se dostavlja prilikom registracije, u elektronskom obliku i moguće je koristiti je prilikom svake pojedine kupovine. Ova izjava dostavlja se N Sport-u putem elektronske pošte, a o prijemu iste korisnik će biti obavešten takođe putem elektronske pošte.

Član 13.

U slučaju odustanka od Ugovora korisnik je dužan da vrati robu N SPORT- u, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Roba se vraća o trošku korisnika, slanjem robe poštom na adresu N Sport d.o.o. Beograd, Autoput Beograd-Novi Sad 150a, 11080 Beograd - Zemun. Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Korisnik je obavezan da proizvod vrati kao nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, odnosno u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

N sport d.o.o. je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da korisniku vrati iznos koji je korisnik platio po osnovu ugovora i to u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. N Sport d.o.o može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Korisniku koji je plaćanje izvršio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, N Sport se obavezuje da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i American Express metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena platna kartica biće izražen u lokalnoj valuti korisnika, kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji Kompaniji u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

VIII KORIŠĆENJE USLUGA I DOSTAVA

Član 14.

N Sport se obavezuje da korisniku obezbedi korišćenje svojih Internet servisa, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržava pravo da, bez posebne najave, zbog radova na sistemu ili drugih potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga, delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.

Član 15.

N Sport se obavezuje da će na prikladan način informisati korisnika o relevantnoj domaćoj zakonskoj regulativi iz oblasti Internet trgovine, te opšteprihvaćenim preporukama i kodeksima koji se odnose na dozvoljeno i prihvatljivo korišćenje servisa za Internet trgovinu.

Korisnik se obavezuje da će servise N Sporta koristiti u skladu sa zakonskom regulativom, preporukama i kodeksima iz prethodnog stava.

Član 16.

Svojim Internet servisom N Sport omogućuje korisniku da naruči ponuđenu robu iz “N Selection”, “N Sport” i “N Fashion” prodajnog asortimana.

Momentom naručivanja robe smatraju se:

- potvrda narudžbine na Internet servisu N Sporta kada se roba plaća pouzećem;
- prijem iznosa iz narudžbenice kada se roba plaća na drugi način.

Član 17.

N Sport se obavezuje da robu naručenu u periodu od ponedeljka u 00 časova do petka u 10 časova dostavi kurirskoj službi u roku od 72 časa.

N Sport se obavezuje da robu naručenu u periodu od petka u 10 časova do nedelje u 24 časa dostavi kurirskoj službi najkasnije u četvrtak.

Član 18.

Kurirska služba dostavlja naručenu robu u roku od jednog dana.

Kurirska služba ima isključivu odgovornost za isporuku naručene robe korisniku.

Kurirska služba pošiljku donosi na adresu za isporuku korisniku u periodu od 8-16 h. Korisnik se obavezuje da u tom periodu obezbedi da na adresi bude lice koje može preuzeti pošiljku. Kurirska služba pokušava da uruči pošiljku u dva navrata. Ukoliko korisnik ili lice koje može preuzeti pošiljku ne bude na adresi dostave, Kurirska služba će kontaktirati korisnika na telefon korisnika i dogovori novi termin isporuke. Ukoliko korisnik ni tada ne bude pronađen na adresi dostave, pošiljka će se vratiti Kurirskoj službi. Po povratku pošiljke, korisnik će biti kontaktiran kako bi se ustanovio razlog neuručenja i kako bi se dogovorilo ponovno slanje.

Član 19.

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da korisnik vizuelno pregleda paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko korisnik primeti da je transportna kutija oštećenja i posumnja da je i proizvod možda oštećen, korisnik je ovlašćen da odbije prijem pošiljke.

Član 20.

Korisnik se obavezuje da neoštećenu pošiljku preuzme i potpiše dokaz o prijemu pošiljke - adresnicu Kurirskoj službi.

IX ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Član 21.

N Sport se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga, i tajnost komunikacije korisnika na Internet servisu, odnosno platformi koju kontroliše, u skladu sa važećim propisima. 

N Sport se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica. 

N Sport će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

Član 22.

N Sport vrši obradu podataka o ličnosti bez pristanka lica u svrhu izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora, u skladu sa članom 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

N Sport vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu (Registrovanih korisnika).

N Sport vrši obradu podataka o ličnosti u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 23.

Pre prikupljanja podataka, N Sport obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

- Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – rukovalac - N Sport d.o.o. Beograd, Auto put Beograd - Novi sad 150 a, 11080 Beograd - Zemun;
- Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja N Sport Internet servisa, bezbednost korisnika Internet servisa i omogućavanje e-trgovine Korisnicima Internet servisa u skladu sa zakonom, izvršenje ugovora o kupovini, kao i promotivna obaveštenja;
- Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika e-trgovine, korisnika odnosno kupaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
- Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u N Sportu koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, N Sport sa kojim korisnik stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa), Kurirska služba (samo podatke koji su neophodni za isporuku robe korisnicima), kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
- Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik N Sport Internet servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima;
- Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Internet servisa, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo;
- Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju od kupca radi izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora su: ime, prezime, adresa i broj telefona, i u druge svrhe se ne koriste. Podaci koji se prikupljaju uz pristanak lica, u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa Internet servisu.

Član 24.

N Sport ne odgovara za tačnost podataka koje su unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Član 25.

N Sport poštuje privatnost korisnika N Sport Internet servisa. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, N Sport neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovim Opštim uslovima i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Član 26.

N Sport može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Internet servisa (takozvane “cookie“ podatke). Pod pojmom ”cookie” podaci podrazumevaju se podaci koje se odnose na tehničke karakteristike uređaja kojim korisnik pristupa Internet servisu kao što su: podaci o veličini ektrana, operativnom sistemu, pregledaču (engl. “Browser”) internet sadržaja. Ove podatke N Sport može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoj Internet servis i njen sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima. N Sport ne prikuplja podatke o prethodnim posetama drugim internet stranicama, pretragama ili kakvom drugom sadržaju ili drugim informacijama koje “cookie” podaci korisnika ili trećih lica mogu da sadrže.

Član 27.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni N Sport sistemu.

Član 28.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

X POVERLJIVOST PODATAKA PRAVNIH LICA

Član 29.

Podaci o pravnim licima koje prikuplja N Sport d.o.o. jesu podaci koji se inače prikupljaju u svrhu poslovanja među pravnim licima, a zarad stupanja u poslovni odnos.
                            
Član 30.

Ugovorne strane su saglasne da sve pribavljene podatke koje je druga ugovorna strana – oravno lice, označila kao poverljive, u vezi sa zaključivanjem ili realizacijom korisničkog odnosa, čuvaju kao poverljive tokom trajanja korisničkog odnosa, kao i u roku od dve godine nakon njegovog prestanka.

Član 31.

N Sport prikuplja podatke o korisniku koji je pravno lice, potrebne za zasnivanje korisničkog odnosa, pružanje kvalitetne usluge i obezbeđivanje pravovremenog informisanja, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

N Sport neće upotrebljavati poslovne podatke korisnika pravnog lica u marketinške ili bilo koje druge svrhe, bez saglasnosti korisnika.

XI ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA

Član 32.

N Sport d.o.o. ima isključivo autorsko pravo na N Sport Internet servisu i na svim pojedinačnim elementima koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, korisnički interfejs, kod, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. 

Član 33.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili Internet servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od N Sport d.o.o. kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava N Sport d.o.o. i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

XII PRIVREMENA I TRAJNA SUSPENZIJA PRUŽANJA USLUGA

Član 34.

U slučaju da korisnik blagovremeno ne izvrši uplatu naknade za korišćenje usluga, N Sport zadržava pravo da mu bez prethodnog obaveštenja privremeno suspenduje pružanje usluga u trajanju do deset kalendarskih dana.
Ukoliko korisnik tokom perioda suspenzije izvrši uplatu, N Sport će mu omogućiti ponovno korišćenje usluga.

Član 35.

U slučaju da korisnik do isteka perioda suspenzije ne izvrši uplatu, N Sport će korisniku trajno suspendovati pružanje usluga, raskinuti korisnički odnos i pokrenuti odgovarajući sudski postupak.

Član 36.

N Sport može privremeno suspendovati pružanje usluga korisniku ukoliko postoji osnovana sumnja da postoji bilo kakva nedopuštena ili prevarna radnja koja može naneti štetu N Sportu, korisniku ili trećem licu.

N Sport je dužan da odmah po nastupanju slučaja iz prethodnog stava obavesti korisnika o suspenziji pružanja usluga i razloga zbog kojih je do toga došlo.

Suspenzija pružanja usluga u slučaju iz stava 1. ovog člana ne može trajati duže od deset dana.

Ukoliko nakon upozorenja korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, N Sport ima pravo da mu trajno suspenduje pružanje usluga, raskine korisnički odnos i pokrene odgovarajući sudski postupak.

Član 37.

N Sport može privremeno suspendovati pružanje usluga korisniku radi otklanjanja tehničkih kvarova ili obavljanja drugih neophodnih radova na svojoj infrastrukturi.

N Sport će blagovremeno obavestiti korisnika o terminima isključenja radi planiranih radova na infrastrukturi.

XIII ODGOVORNOST I OGRANIČENJA

Član 38.

Korisnik samostalno odgovara za svoje postupke prilikom korišćenja Interneta, N Sport Internet servisa, kao i za sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učini javno dostupnim putem Interneta uključujući i N Sport Internet servis.

Član 39.

N Sport ne odgovara za štetu koju korisnik ili treće lice pretrpi usled:

- Smanjenog propusnog opsega, otežanog prenosa ili povremenih privremenih prekida u pružanju usluga, koji su uzrokovani interferencijom, atmosferskim prilikama, fizičkim preprekama i uopšte razlozima koji uzrokuju varijabilnost kojoj je podložna tehnologija žičnog ili bežičnog povezivanja;
- Preopterećenja, kašnjenja ili grešaka u funkcionisanju delova Interneta na koje N Sport objektivno ne može da utiče;
- Neovlašćenog korišćenja Internet usluga sa strane korisnika;
- Vršenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane korisnika na Internetu;
- Privremene ili trajne suspenzije pružanja Internet usluga propisanih odredbama ovih Opštih uslova ili zakonom;
- Korišćenja nestandardne opreme od strane korisnika;
- Preseljenja korisnika na drugu lokaciju sa koje nije moguć pristup uslugama N Sporta;
- Dejstva više sile ili drugih uzroka koji su van kontrole N Sporta;
- Trajnog prestanka obavljanja delatnosti pružanja Internet usluga N Sporta.

XIV PRESTANAK KORISNIČKOG ODNOSA

Član 40.

Korisnički odnos između N Sporta i korisnika može prestati na osnovu jednostranog otkaza svake strane.

N Sport može jednostrano i bez otkaznog roka raskinuti odnos sa korisnikom u sledećim slučajevima:

- Ako korisnik ne izmiri svoja dugovanja do isteka perioda privremene suspenzije iz ovih Opštih uslova;
- Ako korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem nakon privremene suspenzije i upozorenja N Sporta;
- Ako dođe do smrti ili gubitka poslovne sposobnosti korisnika koji je fizičko lice ili pokretanja stečajnog, likvidacionog ili drugog postupka koji može dovesti do prestanka postojanja korisnika koji je pravno lice;
- Ako N Sport donese poslovnu odluku da prestane sa pružanjem Internet usluga ili prestane sa obavljanjem svoje delatnosti.

Član 41.

Korisnik može jednostrano raskinuti korisnički odnos sa N Sportom ukoliko nije saglasan sa promenama ovih Opštih uslova. Zahtev za raskidanje korisničkog odnosa po ovom osnovu korisnik je dužan da dostavi N Sportu u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja o promeni Opštih uslova. 

Korisnik je dužan da u slučaju prestanka korisničkog odnosa, bez obzira na osnov prestanka, odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, izmiri sva dugovanja prema N Sportu nastala po osnovu pruženih usluga.

XV REŠAVANJE SPOROVA

Član 42.

Korisnik i N Sport su saglasni da se odredbe ovih Opštih uslova imaju tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist.

Član 43.

Korisnik i N Sport su saglasni da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja korisničkog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

XVI IZMENE OPŠTIH USLOVA

Član 44.

N Sport zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.

N Sport se obavezuje da korisnika na pogodan način obavesti o izmenama ovih Opštih uslova, osam dana pre stupanja izmena na snagu.

XVII VAŽENJE OPŠTIH USLOVA

Član 45.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja i primenjivaće se od 25.04.2018. godine.

Stupanjem na snagu ovih Opštih uslova, prestaju da važe Opšti uslovi od 29.12.2014. godine.