Brisanje proizvoda iz korpe

Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?


Otkaži porudžbinu

Da li ste sigurni da želite da otkažete porudžbinu?


Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti


N SPORT D.O.O. ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU BEOGRAD
Auto put Beograd - Novi sad 150a, matični broj: 17067648, PIB: 100572465

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, Dalibor Šarić direktor N Sport d.o.o. Beograd, kao sastavni deo Opštih uslova korišćenja usluga doneo je dana 10.04.2018. godine u Beogradu ovaj

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 1.

N Sport se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga, i tajnost komunikacije korisnika na Internet servisu, odnosno platformi koju kontroliše, u skladu sa važećim propisima. 

N Sport se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica. 

N Sport će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

Član 2.

N Sport vrši obradu podataka o ličnosti bez pristanka lica u svrhu izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora, u skladu sa članom 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

N Sport vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu (Registrovanih korisnika).

N Sport vrši obradu podataka o ličnosti u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 3.

Pre prikupljanja podataka, N Sport obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

- Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – rukovalac - N Sport d.o.o. Beograd, Auto put Beograd - Novi sad 150 a, 11080 Beograd - Zemun;
- Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja N Sport Internet servisa, bezbednost korisnika Internet servisa i omogućavanje e-trgovine Korisnicima Internet servisa u skladu sa zakonom, izvršenje ugovora o kupovini, kao i promotivna obaveštenja;
- Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika e-trgovine, korisnika odnosno kupaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
- Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u N Sportu koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, N Sport sa kojim korisnik stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa), Kurirska služba (samo podatke koji su neophodni za isporuku robe korisnicima), kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
- Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik N Sport Internet servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima;
- Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Internet servisa, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo;
- Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju od kupca radi izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora su: ime, prezime, adresa i broj telefona, i u druge svrhe se ne koriste. Podaci koji se prikupljaju uz pristanak lica, u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa Internet servisu.

Član 4.

N Sport ne odgovara za tačnost podataka koje su unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Član 5.

N Sport poštuje privatnost korisnika N Sport Internet servisa. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, N Sport neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovim Opštim uslovima i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Član 6.

N Sport može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Internet servisa (takozvane “cookie“ podatke). Pod pojmom ”cookie” podaci podrazumevaju se podaci koje se odnose na tehničke karakteristike uređaja kojim korisnik pristupa Internet servisu kao što su: podaci o veličini ektrana, operativnom sistemu, pregledaču (engl. “Browser”) internet sadržaja i slično. Ove podatke N Sport može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoj Internet servis i njen sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima. N Sport ne prikuplja podatke o prethodnim posetama drugim internet stranicama, pretragama ili kakvom drugom sadržaju ili drugim informacijama koje “cookie” podaci korisnika ili trećih lica mogu da sadrže.

Član 7.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni N Sport sistemu.

Član 8.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

Član 9.

N Sport zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovog Pravilnika u skladu sa izmenjenama Opštih uslova.

N Sport se obavezuje da korisnika na pogodan način obavesti o izmenama ovog Pravilnika kao sastavnog dela Opštih uslova, osam dana pre stupanja izmena na snagu.

Član 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja Opštih uslova čiji je sastavni deo i primenjivaće se od 10.04.2018. godine.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika kao sastavnog dela Opštih uslova, prestaju da važe odredbe Pravilnika sadržanim u Opštim uslovima od 29.12.2014. godine.